Privacyverklaring Geniet van de dag kindercoaching

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Geniet van de dag kindercoaching , gevestigd te Cuijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74638009.

Persoonsgegevens

-Doel van verwerking

Geniet van de dag kindercoaching gebruikt Uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Indien u Geniet van de dag kindercoaching uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan worden deze gegevens enkel gebruikt om met u in contact te treden en met u te communiceren.

-Verwerken persoonsgegevens

Indien u overeenkomt om een coachtraject te starten, dan zal Geniet van de dag kindercoaching over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. U vult namelijk een intakeformulier in. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die in dat verband nodig of nuttig zijn.

Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet gedeeld met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

-Beveiliging

Geniet van de dag kindercoaching heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.  Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer dan 12 maanden na afloop van een coachtraject bewaard en worden daarna verwijderd of vernietigd. Geniet van de dag kindercoaching moet zich uiteraard wel houden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten uw factuurgegevens 7 jaar bewaard worden voor de Belastingdienst.

Rechten betrokkene

Uw privacy wordt gerespecteerd en Geniet van de dag kindercoaching zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact opnemen. Mijn contactgegevens staan op deze website vermeld.